13D
Shivajinagara Bus Station - Kadirenahalli Park

All stops

  • All days  — 09:10 - 18:25
  • All days  — 10:40 - 19:30
  • All days  — 07:47 - 21:20
  • All days  — 07:15 - 20:45
  • All days  — 07:15 - 20:45
  • All days  — 07:30 - 21:02
  • All days  — 06:20 - 06:20
  • All days  — 08:05 - 19:33
  • All days  — 10:40 - 19:30