10J
Kempegowda Bus Station - Avalahalli BDA Park

All stops

 • Workday  — 05:35 - 22:25
 • Weekend  — 05:35 - 22:25
 • Workday  — 05:00 - 22:55
 • Weekend  — 05:00 - 22:55
 • Workday  — 07:05 - 18:35
 • Weekend  — 00:00 - 18:35
 • Workday  — 05:50 - 22:47
 • Weekend  — 05:50 - 22:47
 • Workday  — 07:05 - 18:35
 • Weekend  — 00:00 - 18:35
 • Workday  — 14:50 - 21:10
 • Weekend  — 00:00 - 00:00
 • Workday  — 07:10 - 07:10
 • Weekend  — 07:10 - 07:10
 • Workday  — 14:50 - 21:10
 • Weekend  — 00:00 - 00:00
 • Workday  — 00:00 - 00:00
 • Weekend  — 14:17 - 14:17
 • Workday  — 07:05 - 18:35
 • Weekend  — 00:00 - 18:35
 • Workday  — 20:05 - 20:05
 • Weekend  — 00:00 - 00:00
 • Workday  — 06:05 - 17:05
 • Weekend  — 06:05 - 17:05
 • Workday  — 05:00 - 22:55
 • Weekend  — 05:00 - 22:55
 • Workday  — 07:42 - 14:15
 • Weekend  — 07:42 - 14:15
 • Workday  — 05:00 - 05:00
 • Weekend  — 00:00 - 00:00
 • Workday  — 18:50 - 18:50
 • Weekend  — 00:00 - 00:00
 • Workday  — 08:10 - 19:20
 • Weekend  — 08:10 - 19:20
 • Workday  — 06:45 - 06:45
 • Weekend  — 00:00 - 00:00